Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de
NEN-norm 8048 (Schuldhulpverlening), hierna te noemen de norm. Als gesproken wordt over de financiële zorgverlener, budgetcoach,  budgetbeheerder of schuldhulpverleningsorganisatie, wordt hiermee Créance Services (hierna te noemen CRÉANCE) bedoeld.

Definities
Voor de volgende in deze algemene voorwaarden gebruikte termen wordt voor de definities van budgetcoaching, budget- of inkomensbeheer, schuldhulpverlening en schuldregeling verwezen naar de norm. De totale dienstverlening van Créance Services wordt samengevat als ‘financiële zorgverlening’.

Budgetcoaching
CRÉANCE stelt samen met de cliënt een budgetplan op. De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan.
Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt in evenwicht te zijn.

In het budgetplan dienen in ieder geval huishoudgeld, huur of hypotheeklasten, kosten van energie en water, noodzakelijke verzekeringen en één communicatiemiddel te worden opgenomen en bekostigd te kunnen worden.

In het budgetplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door CRÉANCE en de cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behoudens als er sprake is van een periodieke aanpassing van de vaste lasten of het inkomen.

Budget- of inkomensbeheer
Naast de diensten zoals genoemd bij budgetcoaching machtigt cliënt Créance om het beheer te voeren over een door cliënt te openen bankrekening.

Schuldhulpverlening
Indien van toepassing wordt voor deze vorm van financiële zorgverlening de ‘gedragscode schuldhulpverlening’ van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) toegepast.

Administratieve ondersteuning
CRÉANCE coacht, ondersteunt en adviseert cliënt in het voeren van zijn/haar persoonlijke administratie,op een wijze zoals wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Verplichtingen CRÉANCE
CRÉANCE verplicht zich om de financiële zorgverlening uit te voeren zoals met de cliënt is overeen gekomen, zo veel mogelijk gebaseerd op wettelijke kaders en in lijn met de in de NEN-8048 norm en de door de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) gehanteerde gedragscode schuldhulpverlening.
CRÉANCE biedt de cliënt (online) inzage in zijn dossier.

Verplichtingen cliënt
De cliënt blijft volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen en is gehouden alle voor de financiële zorgverlening relevante informatie meteen aan CRÉANCE te melden.

Informatie en registratie
CRÉANCE is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden steeds bevoegd tot het uitwisselen van informatie met derden.
Cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van CRÉANCE.
Op de persoonsregistratie van CRÉANCE is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Aansprakelijkheid
CRÉANCE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard, onder welke benaming en van welke omvang dan ook, die de cliënt door toedoen van CRÉANCE bij het uitvoeren van de financiële zorgverlening lijdt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van CRÉANCE. 

Slotbepalingen
De administratie  van CRÉANCE  en het dossier van de cliënt, strekt, onverminderd de bevoegdheid van de cliënt tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de cliënt in het kader van de financiële zorgverlening verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.
CRÉANCE kan in rechte ten bewijze van haar handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het verwijzen naar het dossier van de cliënt.
Op de overeenkomst financiële zorgverlening en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden financiële zorgverlening CRÉANCE SERVICES ”

Wij bieden ook professionele bewindvoering en mentorschap. Klik hier voor onze site Bewindzorg Rotterdam.